All posts by Николай Цветков

ESP8266 и връзката му с околния свят, I2C накратко

Здравейте,

Ще се опитам накратко да обясня някои основни положения за връзката между микроконтролера с околния свят, с останалите периферни устройства.

Входове / изходи с логическо ниво

Някои от 17-те GPIO порта се използват служебно или имат специално предназначение (връзка с паметта, интерфейс за програмиране и т.н.). Ако на определени портове бъде подадено ниско или високо ниво, контролерът може да не се стартира, така че трябва да се чете и внимава.

НадписПортВходИзходКоментар
D0GPIO16няма прекъсване Няма ШИМ и I2CИма високо ниво при стартиране. Използва се за събуждане от Deep sleep. Не поддържа I2C.
D1 GPIO5Да Да SCL (I2C)
D2 GPIO4Да Да SDA (I2C)
D3 GPIO0към +vcc Да Свързан е към FLASH бутона. Контролерът не стартира ако е свързан към маса.
D4 GPIO2 към +vcc Да Има високо ниво при стартиране. Вграденият светодиод е свързан към него. Контролерът не стартира ако е свързан към маса.
D5 GPIO14 Да Да SPI (SCLK)
D6 GPIO12 Да Да SPI (MISO)
D7 GPIO13 Да Да SPI (MOSI)
D8 GPIO15към маса Да SPI (CS). Контролерът не стартира ако се свърже към +vcc.
RX GPIO3ДаRX изводИма високо ниво при стартиране.
TX GPIO1TX изводДаИма високо ниво при стартиране. Контролерът не стартира ако е свързан към маса.
A0ADC0Аналогов входНе

GPIO6 до GPIO11 са свърани вътрешно към флаш паметта. Не се препоръчва да се ползват.

И така, как да конфигурираме портовете?

Това вече ни е познато от първия пример за мигане на вградения светодиод.

pinMode(port, OUTPUT) - задаваме port да бъде изход
pinMode(port, INPUT) - задаваме port да бъде вход

Протоколът I2C (IIC)

ESP8266 има 17 GPIO – изводи за обща употреба. Всеки от тях може да бъде програмиран като вход или изход, да се ползва I2C, SPI, ШИМ и т.н. Най-често конкретни изводи се ползват за конкретна цел, и ще ги опиша по-долу.

Използването им като обикновени изходи вече го споменах, макар и без подробности.

За онагледяване ще използвам чертеж от статията на electronics hub.

https://www.electronicshub.org/wp-content/uploads/2021/02/NodeMCU-Pinout-Image.jpg

За текущия момент на нас ще ни бъдат интересни GPIO4 и GPIO5, които се използват за I2C протокола.

Когато свързвате някаква периферия, на конекторите е обозначено SCL, SDA, VCC(VIn), GND.

Ако не е указано друго, обикновено:

SCL се свързва към GPIO5 или D1
SDA се свързва към GPIO4 или D2

За удобство и да не бъркам кое къде съм свързал, си измислих една система. За свързване на SCL ползвам цветове, в чието име присъства буквата L – yellow, blue, violet, black. SDA е с цвят, в чието име няма такава буква.

Phillips semiconductors, сега NXP през 1982 година реализират I2C шината с идеята да я използват в техните устройства. Целта е била да се съкрати дължината на използваните медни проводници, както и да се опрости комуникацията между различните интегрални схеми. 2004 година патентът изтича и става общодостъпна.

Връзката се осъществява чрез сериен протокол по 4 проводника. На илюстрацията не са изобразени захранващите проводници.

SDA е съкращение от Serial Data Line, а SCL е съкращение от Serial Clock Line.

Може да има едно или няколко master устройства, както и едно или няколко slave устройства. Всяко от тях притежава собствен 7 битов адрес, чрез който стават обръщенията. От възможните 128 са достъпни 112 адреса. Останалите са резервирани.

Защо ги разправям тия работи? За да може контролерът да комуникира с устройствата трябва да знае адреса им. Докато някои са строго зададени, други може да се различават от общоприетите.

Понякога някой производител на клонирана джаджа решава да ползва собствен вместо оригиналния, от който са копирали.

Понякога се налага да се включат паралелно няколко еднакви I2C устройства, а в такъв случай трябва да се променят адресите им.

Не помня откъде го взех това, но ето пример за pcf8574.

https://ojd.unhidefairness.pw/img/d3ebfbf2c7a41b865033d5e32d88265f.jpg

На живо моята платка изглежда така:

За по-евтинко и по-компактно не се използват джъмпери, а с поялник трябва да се свържат нужните мостчета.

И така. Сдобили сме се с някаква периферия и искаме да я пуснем да работи. В моя случай исках да пусна SSD1306, но с настройките по подразбиране не се получи.

За целта компилираме и качваме i2c_scanner, отваряме терминала и гледаме на кой адрес отговаря джажата.

// --------------------------------------
// i2c_scanner
//
// Version 1
// This program (or code that looks like it)
// can be found in many places.
// For example on the Arduino.cc forum.
// The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
// Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26 2013
// V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
// by Arduino.cc user Krodal.
// Changes by louarnold removed.
// Scanning addresses changed from 0…127 to 1…119,
// according to the i2c scanner by Nick Gammon
// https://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
// As version 4, but address scans now to 127.
// A sensor seems to use address 120.
// Version 6, November 27, 2015.
// Added waiting for the Leonardo serial communication.
//
//
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
//
include
void setup()
{
Wire.begin();
Serial.begin(115200);
while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor
Serial.println("\nI2C Scanner");
}
void loop()
{
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning…");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
{
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0) { Serial.print("I2C device found at address 0x"); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.print(address,HEX); Serial.println(" !"); nDevices++; } else if (error==4) { Serial.print("Unknown error at address 0x"); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.println(address,HEX); }
}
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
}

Бинго! Адресът, който ни трябва е 0x3C. Променяме го в примера по-горе, като в моя случай трябва да се промени и стойността на OLED_RESET да стане -1.

Компилираме, качваме кода и …

Свързване на повече от едно устройства на I2C

Много често ще ни се налага да свързваме повече от едно устройство по I2C шината. Например проста метеорологична станция. Какво да правим?

На илюстрацията по-горе се вижда как всичко е свързано паралелно. Съгласно нея свързваме всичките изводи SDA заедно, всичките изводи SCL заедно, масата на маса (0 В), захранването на захранване. Ако не ползваме бредборд ще се наложи да запоим изводите. Иначе е лесно:

Изходи с широчинно импулсна модулация (ШИМ)

Най-общо казано, широчинно импулсната модулация може да се използва за регулиране на аналогови устройства посредством цифров сигнал. Регулиране на яркостта на осветлението, скоростта на въртене на електродвигатели са два примера, често използвани в ежедневието.

Коефициентът на запълване може да се регулира с 10 битова стойност – от 0 до 1023. По подразбиране максималната стойност е 255. Ако искаме да е до 1023 го задаваме предварително с

cont MAX_VALUE = 1023;
analogWriteRange(MAX_VALUE);

И пак за пример ще ползваме вградения светодиод.

void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
analogWriteRange(1023);
delay(2e3);
}
void loop() {
for (int i=0; i<1023; i=i+10) {
analogWrite(LED_BUILTIN, i);
delay(50);
}
for (int i=1023; i>-1; i=i-10) {
analogWrite(LED_BUILTIN, i);
delay(50);
}
}

Аналогов вход

Аналоговият вход на ESP8266 приема напрежения от 0 до 1 В. На NodeMCU има сложен резисторен делител и позволеното напрежение е от 0 до 3,3 В. Стойността се чете по следния начин:

analogRead(analogInPin);

За повече подробности около аналоговия вход ще има следваща статия.

Успех!

NodeMcu, Esp8266, Arduino IDE, интерфейс, примери, библиотеки.

Здравейте,

Сдобили сме се с играчката NodeMCU, ESP8266 или подобните. Откъде да започнем?

Малко прибързах със статията за терминала, но все пак той е важна част от разработката и откриването на грешки в кода. Първо трябваше да започна с интерфейса, с примерите, които да пробваме, за да започнем да навлизаме в средата.

След инсталацията на Arduino IDE, стартираме и виждаме прозореца:

Това са бързите клавиши за достъп на най-ползваните функции. Пишем кода, после проверяваме. Когато сме се уверили, че всичко е наред, можем да го качим в паметта на контролера. Ако подаваме някаква информация към серийния порт, със серийния монитор (терминала) можем да следим какво се случва. Там може да излезе и някаква дебъг информация от самия контролер – например при задействане на “кучето пазач” – watch dog таймерът.

За преминем към опитите. С инсталацията на Arduino IDE идва огромно количество примерен код. Всяка инсталирана библиотека носи със себе си конкретни примери.

В най-горната част са “вградените” примери, много добре документирани, от които може да се видят основни функции, методи, параметри на контролерите. Повечето са приложими директно за ESP8266, или тръгват с малки доработки.

Под тях са общи примери, които могат да се ползват независимо от вида на контролера. Под тях са тези, които са писани конкретно за ESP8266, а когато вече сме инсталирали някакви библиотеки, техните примери са най-отдолу.

Sketchbook съдържа вашите програми, над които сте работили до момента. Обикновено се намира в My documents\Arduino.

А най-важното са библиотеките. Когато трябва да пишем за някаква периферия, инсталираме съответната библиотека от Manage libraries (ctrl+shift+i)

В полето за търсене въвеждаме името на джаджата. Обикновено се появяват няколко библиотеки. Търсене с гугъл помага да подберем правилната. Понякога това не помага и се налага да пробваме докато намерим нашата. Както по-горе писах, идват купчина примери. От наименованието им можем да се ориентираме кой за какво служи.

След като сме се наиграли и сме намерили каквото ни трябва, можем да изтрием ненужните библиотеки като изтрием съответната папка. Всичките, инсталирани от нас, обикновено са в My documents\Arduino\libraries.

Успех!

ESP8266, NodeMCU, Arduino IDE и терминала (конзолата)

Здравейте,

Когато публикувах първата статия във фейсбук, Коцето спомена за терминала на Arduino IDE.

Това е много полезно както за дебъгване, така и за показване на някаква информация по време на разработката, а защо не и след това.

Какво представлява терминалът? При програмиране на ESP8266 се използва серийна връзка. Понеже в момента все по-малко компютри имат сериен порт (COM), се използва конвертор от RS232, какъвто протокол се ползва там, към USB. Терминалът показва получената информация от контролера, а може и да предава обратно.

Извиква се със shift+control+M или от менюто.

ESP8266 поддържа скорост на предаване (baud rate) 115200, така че това трябва да изберете отдолу.

За да активираме серийната връзка, използваме

Serial.begin(baud_rate), където в нашия случай ще бъде:

Serial.begin(115200);

Serial.print(“text”); ще изведе съобщение в терминала, а
Serial.println(“new line”); ще добави и нов ред накрая.

Вземаме за пример предишния тест, с който мигаше вграденият светодиод, и го допълваме така, че да видим какво се случва:

void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
Serial.println("Ready!");
}
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on
Serial.println("The lights are on!");
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off
Serial.println("The lights are off!");
delay(1000);
}
LED_BUILTIN е константа, указваща на кой извод е свързан вграденият светодиод, в нашия случай е GPIO2, или 2.

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); с тази инструкция инициализираме GPIO2 като изход.

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); задаваме високо логическо на избрания изход.

delay(1000); генерираме закъснение от 1 секунда (1000 милисекунди).

Записваме, компилираме, качваме и наблюдаваме какво се случва..

Хм. Пише The lights are on, а светодиодът е изгаснал… Значи светодиодът е свързан към плюс и подаването на ниско ниво ще го светне.

Коригираме кода, за да работи правилно.

void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
Serial.println("Ready!");
}
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED on
Serial.println("The lights are on!");
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED off
Serial.println("The lights are off!");
delay(1000);
}

Записваме, компилираме и сме готови!

Ето как терминалът може да се използва за откриване на грешки.

Arduino IDE и ESP8266 (Lolin, NodeMCU v3)

Здравейте,

От сравнително скоро започнах да се забавлявам с едночиповите микроконтролери на базата на ESP8266. Все се каня да започна да водя дневник на разни дребни проблеми, с които се сблъквам като начинаещ и май настъпи моментът.

Да започваме!
Какво ни трябва за начало? Да започнем с основното – самият микроконтролер. Моите ги купувам от Aliexpress .

Защо конкретно от тоази магазин? Ами продавачът е коректен, при поръчка около 30-тина лева пратката е с проследим номер, независимо, че съм избрал безплатна доставка.

Като за начало трябва да свалим Arduino IDE – редакторът, където ще пишем кода. Инсталацията е “next, next, next, finish”. После отваряме настройките и добавяме в настройките връзка с информация за нашия тип контролери.

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Избираме типа на платката.

До тук добре. При опит за стартиране на каквото и да било, почва рев, че не намира COM порта, или на открития (обикновено този, на дъното) няма нищо закачено.

От сайта на AirBG, в ръководството как да си направим сами станция, намерих връзка за сваляне на USB драйвер за CH340 / CH340. Прилагам я директно.
http://www.wch.cn/downloads/file/5.html

Разархивираме зип файла и стартираме setup.exe. После Install, като приключи затваряме и сме готови.

Забравих… Вземаме един кабел USB – microUSB, такъв, който се ползва за зареждане на телефон, но е със свързани 4те проводника, и свързваме контролера с някой свободен USB вход на компютъра.


Забележка: Може да не е COM3, а COM4, 9 или който е свободен в системата. Ако има порт на дъното, той е COM1.

Избираме порта, на който е закачена платката (ако са два – обикновено е вторият), а след това Get Board info. Би трябвало да се получи нещо такова:

Ако е така, значи всичко е наред и можем да пристъпим към първата проба. Пействате кода по-долу в редактора, а после upload (ctrl+u).

void setup() {
// initialize LED_BUILTIN as an output pin.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off
delay(1000);
}

Тук отварям една скоба.
За да се компилира и качи кодът в контролера, първо трябва да се запише на диска. Ако сме започнали от нулата, редакторът ще ни предложи да изберем къде да го съхраним. Избираме как ще се казва, а Arduino IDE създава нова папка със същото име и в нея записва кода като файл с разширение .ino. Чак тогава започва процесът на компилация, а ако всичко мине успешно, се качва към контролера.

Би трябвало да се получи нещо такова:

а вграденият светодиод да започне да мига на всяка секунда.

Това е от мен. Успех!

Пазаруване от aliexpress

Здравейте! От доста време не съм се мяркал, но реших да разчупя ледовете.

Мисля да започна с една кратка статия тип въпроси/отговори за Aliexpress. С написаното не искам да подтиквам никого да харчи пари за глупости, а просто да споделя моя опит и да опитам да помогна на който има нужда.

Как се почна

Регистрирах се в началото на 2014та година. Понеже не разбирах, не прочетох добре описанието, а и не знаех какво правя, получих някакви семена вместо луковици. Цената беше ниска, така че ги прежалих, а и никой не ми беше виновен.

В момента ползвам сайта да си поръчвам разни електронни компоненти, които или трудно се намират в България, или цената им е поне двойна. Поръчвал съм си разни домашни потреби, прожекторчета, лампи, мазилки, уредчета и какво ли още не.

Съдържание:

Какво е Aliexpress

Aliexpress е един голям онлайн МОЛ. Там са събрани хиляди търговци, предимно от Източна Азия, най-вече Китай, Сингапур.

Пазаруването е автоматизирано. Има промоции, отстъпки, игри. Има гаранция, включително връщане на дефектни или сбъркани стоки. Е, на гаранцията не може много да се разчита, защото някой път цената за изпращане до Китай обезсмисля покупката, но важно е да се знае, че съществува.

Защо да пазарувам от там

Могат да се намерят какви ли не неща на много по-ниска цена от местните магазини, или от amazon, ebay и подобни. Намират се продукти, които ги няма на нашия или европейския пазар. Китайско не винаги означава боклучаво.

Какво да купувам и какво няма смисъл

За мен интерес представляват различни модули за IoT, инструменти, лампи – за градината, за коридора. На съпругата купувах няколко чанти, дрешки, лакове, лъскотии. Синчето се сдоби с голяма подложка за мишка с избрана от него картинка. Намират се разни талисманчета, джвъчки, лъскотийки, които съвсем случайно намираш сред предложенията.

Ако смятате да купувате разни картофобелачки, ножчета, лъжички – проверете в “магазин за 1 лев”. Там цените са същите, дори по-ниски, а и можете да видите на живо и пипнете това, което искате да купите. Ако смятате да купувате стоки над 30 лева, парфюми, обемисти неща, се подгответе за среща с митницата. Всъщност, след 1 юли всички стоки извън ЕС ще подлежат на таксуване с мито и ДДС.
Не препоръчвам купуването на чупливи неща, защото не винаги опаковката е добра, а после остава горчивият вкус..

Срокът на доставката е различен. От 5 дни до 3 месеца, а съм слушал за получени пратки след година и половина. Преценете дали си заслужава да чакате средно два месеца нещо, което тук може да бъде купено с левче – два по-скъпо.

Как да търся в сайта

При търсене, в резултатите първо излизат спонсорирани обяви. Съответно, там цените не винаги са добри, доставката не винаги е безплатна, отзивите не винаги са хубави.

Резултатите от търсенето

Обикновено подреждам по брой поръчки, като мога да избера допълнителни настройки, за да махна нежелани магазини.
За съжаление Aliexpress позволява в една обява да има невъзможна за купуване опция, която е с някаква нереална за обявения продукт цена, и подреждането по цена почти никога не върши работа.

Не се подлъгвайте да филтрирате по безплатна доставка. Много често се случва за малко по-висока сума да можете да си купите продукта от по-свестен търговец.

За търсене можете да ползвате и гугъл. Единият вариант е просто да напишете това, което търсите и да разчитате, че ще се появи в резултатите, но по-добре да направите следното:

продукта, който търсите site:aliexpress.com

Така ще излязат резултати само от сайта на Aliexpress.

Каква доставка да избера

Така и не можах да разбера разликата от десетина стотинки между Cainiao Super Economy и Cainiao Super Economy Global. И с двете пратките пристигат за около 2 месеца. Това е най-често използваната безплатна доставка. Нещата пристигат в 90% от случаите и донякъде могат да бъдат проследени на https://parcelsapp.com, където може да се следят и другите доставчици.

Преди Yanwen Economic Air Mail доставяха от складове в Турция и желаните предмети пристигаха за 3-4 седмици. След началото на пандемията вече не е така и няма яснота какво се случва. Обикновено нямат проследим номер.

Срещу сравнително малка сума, а някъде и безплатно, пратките с 4PX Worldwide Express Singapore Post пристигат за около месец, че и с проследим номер.

Aliexpress Standard Shipping е традиционната доставка, задължително с проследим номер. Цената обикновено е 2, 4, 8 или 16 лева. а пратките пристигат за около месец.

Разбира се, можете да ползвате DHL, UPS, EMS, FEDEX или някой друг екзотичен, но те си заслужават за по-скъпи поръчки, като най-често почти всичко с тях иска митническо обслужване със съответните документи и такси.

Как да избера доставка от склад в Европа

За съжаление от България през сайта нямаме възможност да изберем доставчик от Европа. Обаче, като потърсим нещо и подберем подреждането и опциите, към адреса в полето добавим

&shipFromCountry=BE

ще видим само продукти, които се доставят от склад в Белгия. Конкретен пример за машинка за вакуумиране:

https://www.aliexpress.com/af/vacuum-sealer.html?trafficChannel=af&d=y&CatId=0&SearchText=vacuum+sealer&ltype=affiliate&SortType=total_tranpro_desc&groupsort=1&page=1&shipFromCountry=PL

Страните, по-скоро двубуквените им кодове които можем да пробваме са BE, PL, NL, FR, CZ, ES, DE.

Защо искаме да търсим европейски складове? Обикновено доставката е от 4-5 дни до 2 седмици, пристигат с куриер до вратата и обикновено не се дължат митнически такси. Нямам представа дали са вече са платени или някак заобикалят законите.

Как да разбера дали търговецът/стоката са читави

Когато отворим страницата на избрания продукт, отгоре имаме полета с някаква полезна информация.

Рейтинг на магазина и продукта

На някои продукти сивата лента може да не излиза. Ако я има,
(1) показва броя поръчки през последните 30 дни. Колкото повече, толкова по-добре.
(2) показва рейтинга на сайта. Под 90-92% избягвайте. Top Brand с медалчето означава, че магазинът е високо оценен от потребителите.
(3) са броя потребители, които са последвали магазина. Някои търговци дават отстъпки ако ги следваш, така че колкото повече, толкова повече.
(4) съответно са рейтинг, брой поръчки, брой отзиви за конкретния продукт.

Най-ценното са отзивите. Тук владеенето на руски език е голям плюс. За съжаление, ако продуктът не става, братушките понякога пишат на жаргон, за да лъжат автоматичните преводачи и да разбират само техни хора, но най-често коментарите им са разбираеми и много полезни.

Ако се чудите дали снимката в обявата отговаря на истинската стока, гледайте снимките в отзивите. Хората са старателни и публикуват това, което са получили.

Рейтингът в отзивите не винаги отговаря на истината. В повечето случаи продавачите са любезни и гледат да замажат положението я с някой купон, я с пращане на пари по пейпал или с изпращане на някакъв подарък, така че купувачите да отговарят с любезност и да пляскат 5 звезди за всичко. И аз съм го правил, но на жаргон или със сбъркани букви пиша какво не ми е харесало. За да не го преведе гугъла, разбира се. 😀

Какви са тия купони и как се ползват

Купоните са три вида, дават някаква отстъпка и са валидни за покупки над определена сума, както имат и срок на валидност.

AliExpress Coupons – те важат за всички продукти в кошницата. Получават се като се играят разни елементарни игри или ги дават преди промоции.
Seller Coupon – важат за магазина на даден търговец. Дават ги преди промоции, ако последваш някой търговец, ако той те хареса като купувач, ако нещо се забави или не е наред (като извинение и т.н.). Най-често в личните съобщения спамят с тях.
AliExpress Select Coupon – те са за избрана група продукти/магазини от сайта, като могат да се видят в съответната страница.

Съвети:

 • Преди големи промоции алито пускат разни игри в приложението. Цъкайте ги, винаги има смисъл.
 • Сутрин, в 10 часа започва новият ден за сайта. От менюто отивате на Coins and coupons, после Coupons, скролвате надолу, където е списъкът с купоните за различните търговци Exchange coins for Store Coupons, разделен на категории. Огледайте се какво се предлага. По-ценните купони се разпродават почти веднага, но на следващия ден ще сте подготвени, за да опитате да вземете каквото ви трябва.
 • Много често се сдобиваме с няколко еднакви купона над определена сума. Ако сме си харесали повече неща за купуване комбинираме така поръчките, че да стигнем тази сума, за да използваме един купон. После правим нова поръчка над съответната сума за следващия купон и така получаваме максималната отстъпка.

Какви са тия монети и какво може да се купи с тях

Монетите се получават от някаква игра – ферма. Влизаш, садиш дървета/храсти, поливаш и получаваш монетки. Има и други игри, но от тази се вземат най-много. Не е нужно да се вманиачавате, за да вземете стотинките, но е хубаво да ги имате.

С тях можете да си купите купони за отстъпка, които, както видяхме по-горе, може да ни спестят някаква сума.

От страничката на играта, най-долу има голям списък с продукти с 2% отстъпка, която дават в замяна на някакво количество монети. В повечето случаи предложението е за най-смотаната опция, но се намират и ценни попадения.

Не се лъжете да опитвате да купите продукт за 2 ст. Има написани автоматични скриптове, които купуват в момента, в който се смени денят, така че шансовете ви са почти нулеви, та по-добре не си хабете нервите да пробвате.

Как да разбера къде ми е пратката

Има няколко сайта за проследяване. Ето два по-известни.

https://parcelsapp.com/ – това ползвам аз. От ип адреса ви познава държавата, където се намира, и преравя всички доставчици, които доставят до тук.
https://www.17track.net/bg
Може да се ползва сайтът на Български пощи но обикновено там излиза същото, каквото и по-горе.

В страницата на поръчката на конкретния продукт също може да се следи какво се случва.

Понякога пратката спира някъде и остава там, без възможност за по-нататъщно проследяване. В такива случаи можете да проверите в клона на пощата дали случайно не е забутана в някой ъгъл.

Как да отворя диспут, и защо търговците се сърдят като го направя

Aliexpress има рейтинг за всеки търговец и за всеки потребител.

При поръчване и плащане на дадената стока, парите остават в Алито. Когато пратката пристигне и ние потвърдим, че сме я получили, 15 дни след това търговецът си получава парите. Ако ние не получим нищо и отворим диспут, не си получава парите.

Получили сме пратката и сме я потвърдили в сайта, но малко след това разбираме, че нещо не е наред. Отваряме диспут, че е дефектна, че не е поръчаният цвят, размер и т.н. Хоп, черна точка за търговеца.

Ако не потвърдите, че поръчката е доставена, тя се затваря автоматично в определения срок, и ако не предприемете други действия, губите парите. Ако се изпуснали влака, в рамките на 15 дни все пак можете да отворите диспут и да посочите причина, че стоката не е доставена.

Моят съвет е следния: Няколко дни (обикновено седмица) преди изтичане на срока за доставка да поискате удължаване на срока за защита. Търговците се съгласяват без проблем. Мисля, че 3 месеца след пускането на поръчката вече тоя срок не може да се удължава. Тогава опитайте да се договорите с продавача как да си получите парите обратно.

Най-често предложението е да ви ги върнат през пейпал. Уловката, е че се дължи такса за превода, и обикновено тя е за ваша сметка, т.е. се губи част от сумата.

Другият вариант е да направите нова поръчка, която да не плащате, а да изчакате търговецът да ви намали сумата до 1 цент и тогава да платите. Тук пак има уловка. Ако сте приключили недоставената поръчка, после ако търговецът е менте, не е пратил нищо и решите да пуснете диспут за новата, ще ви възстановят 2 стотинки.

Защо го обясявам всичко това? Защото има някои некоректни купувачи. Пуснат 2-3 поръчки, потвърдят ги, а после независимо, че стоката е дошла, пускат диспут и си вземат парите. Да, ама админите не пасат трева и банват такива акаунти. Съответно, ако профилът ви се напълни с диспути рискувате да изядете банана.

Какво е кешбек и има ли смисъл от него

Кешбек буквално е връщане на пари. Отстъпка. Дават го разни сайтове, които имат афилиейт отношения с Aliexpress или търговците там.

Има няколко сайта. Аз ползвам https://megabonus.com Преди даваха някакъв реферален линк, с който можеше да се изкарват някакви стотинки от новорегистрирани, ама не ми се занимава да го търся. Инсталира се приложение за телефона или за браузъра. При посещаване на страницата на продукт се вижда каква икономия може да се направи, ако изобщо може.

https://backit.me/ru/cashback?inviter=001xfef&ref_type=epnbz

Това са другите и това е реферален линк. Там има някакви продукти с 99% кешбек. Някои хора го ползват, и казват, че работи. Аз не съм се занимавал, щото не съм си харесвал нищо, а да купувам глупости щото са евтини не ща.

Другият вариант е да се комбинирате с приятел и да си разменяте връзки.

Лентата за получаване на комисионна

От маркираното в зелено цъкате на Text и го пействате на приятеля, който иска да си купи нещото. След потвърждаване на пратката вие получавате комисионната. Съответно той прави същото за ваша поръчка. Може да го правите с гаджето, съпругата но не знам ако са на един и същи адрес за доставка дали няма да ви баннат.

Същото може да се направи и от мобилния телефон – споделяне на продукт.

Дали има смисъл? Ами не знам. Комисионната не е голяма, но ако поръчвате много неща, тя се натрупва. Ако е от външни сайтове, сумата може да се праща през пейпал, банкова сметка или руските портфейли. Ако е от алито, мисля, че се добавя като отстъпка при поръчка.

Приложения за по-удобна работа с Aliexpress

Ползвам предимно https://alitools.io/en

 • С него по-лесно може да се види рейтингът на даден търговец, отзивите;
 • Може да се проследява цената на даден продукт и да се получи известие при промяна;
 • Може да се видят подобни продукти;
 • Може да се направи списък от любими продукти;
 • Най-ценното е, че има функцията търсене по снимка в Aliexpress;

Ползват някакъв изкуствен интелект, който разпознава какво има на снимката, а след това преравя алито за такива продукти. Справя се много добре.

Фишинг имейли

Напоследък се вихри яко фишинг. Изпращат се фалшиви имейли, подканящи ви да платите някакви таксички за доставка, таксички за магазинаж или за освобождаване на пратка. Фалшиви са. Внимавайте!

Заключение

Мислех да е кратко, но не се получи. Ще се радвам ако ме подсетите за нещо забравено, което да допълня, или нещо сгрешено, което да поправя.

Не си харчете парите за глупости. 🙂


Замунда и седемте джуджета

От няколко дни се вдига шум за ограбената Замунда, но въпреки уж официалните изявления, май на повечето не ни е ясно кой е крив и кой е прав. Едните викат – zamunda.net е истинският домейн, zamunda.se е някакъв клонинг, който иска да ви открадне паролите. Другите твърдят обратното – zamunda.se са готините пичове, а данните ви в zamunda.net не са гарантирани.

Факт е, че простотията е сторена. Следва въпросът: – След като паролите са кодирани, защо да се притесняваме? – При регистрацията си сме указали email адрес и парола. Много хора ползват един и същи email и еднакви или сходни пароли за повечето от сайтовете. Ако това е някой торент тракер, най-много да ни съсипят коефициента, но ако става дума за форум или поща, нещата стават по-сериозни.

Добре, но как могат да ни научат паролата, нали тя се съхранява в кодиран вид в базата данни? Да, кодирана е. Начини за разкодиране има, но те са доста времеемки и ресурсоемки. При условие, че имат достъп до самите скриптове за вход, това въобще не е нужно. Просто се прави промяна така, че получената от полето в чист вид парола да е записва в отделна таблица и това е.

Ако сте сгафили по този начин и все още не сте влизали чрез формата за вход, или искате да влезете в “другия сайт”, но да не ви научат старата парола,  нещата донякъде са поправими. За съжаление email адресът вече е станал курбан, но за паролата правим следното. Ако системата ви е запомнила с “бисквитка” (cookie), щракнете на “Изход”. После отивате на “Влез” и въвеждате невалидни данни. Появява се връзка за забравена  парола. Последвате я и въвеждате email адреса, с който сте регистрирани. На пощата получавате връзка, която трябва да последвате. Следващият email е с генерирана нова парола, която няма нищо общо със старата. Влизате и можете да я смените с нещо по-запомнящо се. 🙂

По този начин можете да влезете и в другия сайт, без да се притеснявате, че ще ви откраднат паролата.

Успех!

Дебилизъм

Има един особен вид хора, които са свикнали цял живот да работят като роби и дори след пенсионирането си не се спират. В това няма лошо – казват, че маймуната с труд е станала човек.

Лошото е, че с напредване на възрастта явно се появяват проблеми с простатата. У мъжете тя започва да набъбва и да причинява затруднения с уринирането, като заедно с това бавно се премества нагоре, за да спре хода си някъде из главния мозък. У жените направо там израства нова. Тоя тип хора започват да се будят все по-рано и по-рано, защото почва да ги апе главътъ още по тъмно. Ако не бяха общинските наредби, вероятно щяха да започват да блъскат и пилят още с трети петли.

Нормално повечето стават към 7:30-8:30, за да идат кой на работа, кой на училище. Ненормално спим докато можем. Събота и неделя – който не е на работа гледа да поспи, въпреки че изгубеният сън никога не може да се навакса. А тия дебили точно в 8:00 или поякога 8:30 – засечено под часовник, започват якото къртене, пилене и рязане с флекса. Няма зиме, няма лете. Вероятно цяла нощ не са спали и са кроили планове как ще пробият заветната дупка, ще отрежат по размер тръбата и ще я вкарат както тая работа в оная работа. Разбира се, целият квартал се събужда с мощни псувни. Но… След няма и 5 минути шумът изневиделица спира. Да, ама върви спи след като вече навън е светло и си се събудил, след като нервите ти са изпънати като струни на цигулка, след като си представиш какво би направил на роднините му от женски пол. Или когато дъртата бабичка на третия етаж извади да тупа мръсните килими. Целите в пепел, защото ходят направо с обувките из апартамента. Понеже кварталът ни е заобиколен от блокове, тупането навсякъде се чува все едно е на 2 метра от прозорците. И в съзнанието ми веднага изплува базуката от Delta Force.

Да, но ако се случи някой да празнува рожден ден и не намали музиката до 22:01, същите тези ранобудници веднага звънят в полицията да се оплакват, че им вдигат шум и не могат да заспят.

Явно тия маймуни имат много още да наваксат докато станат хора. 😈

Първи учебен ден

– Ставааай! Време е за училищеее.
– Ооо, стига!

Познато, нали? Останалото също е до болка познато.

Обичайната даскалка по физическо, която никой не ебава, но с напъни да се покаже и докаже вика с колкото сила има.

Обичайните лолитки – мънички и симпатични момиченца, докарани като проститутки от магистралата.

Обичайните охранени прасенца с още по-охранени майки, които незнайно защо слагат три кила алено червило по зурлата и нарочно омазват и поне 5мм извън устните, в комбинация с яркия грим по клепачите приличат на намагнитен кинескоп на цветен телевизор Рубин от соца.

Все същите болни амбиции на някои родители да избутат децата си да са най-отпред.

Неизменните тумби цигани от няколко човека, изпращащи едно цигане, и вдигащи шум колкото цяло ято диви мисирки.

Бабите и дядовците с прясно извадените дрешки от гардероба, добре ухаещи на нафталин и Тройной или Амиго.

Дебилно изглеждащият фотограф с евтина техника, но с голяма чанта през рамо, внушаваща респект и пречеща на говедото да снима.

Нещо нормално беше когато някаква лелка излезе с една огромна тринога и една камера, подобна на бусола на нея, застана на средата пред всички и важно заобикаля в търсене на избягалия нейде фокус.

По-умните дойдоха в 9:40, когато лудницата свършваше, а не като някои от нас още в 8:50, за да не изпуснем нещо, нали.

Програмата не се е изменила почти никак за последните 30 години, откакто аз учех там. Все още се изричат неуместни изрази от рода на “учителите едвам обхващат с две ръце огромните букети”, като в същия момент 2/3 от тях стискаха по 3-4 цветенца. Много ме зарадва фактът, че имаше дечица, носещи живо цвете в саксия.

Не казвам нищо ново, нали?

Необичайното напоследък е, че все по-често виждам майки, по-симпатични от децата си. Дъщерите на ръст са колкото тях, но са със задници колкото моя и с целулит като лунна повърхност. Ама за това вече писах миналата година.

Учебниците и помагалата отново са тежки и гарджетата ще трябва да ходят с поне 5-6 килограма чанта.

Някой болен мозък е решил, че 3 и 4 клас тази година не трябва да имат занималня. Не, че беше кой знае какво, но поне си пишеха домашните там и вечер само ги проверявахме. Намираха си забавления до 3-4 часа следобед. Нищо, народът е богат и ще си наеме детегледачки.

Честит първи учебен ден!

Минималната работна заплата

По принцип мразя да се занимавам с политика, предполагам и, че не съм прав, но ето моето мнение по въпроса.

От днес минималната работна заплата става 270 лева. Баси кефа, нали. На всички е ясно, че след данъците, парите които остават, просто не стигат за нищо. Особено ако работи един член от семейството, а издържа още 2ма или 3ма. Но както и да е. Ще се опитам да анализирам положението. Да, има фирми, в които хората работят за тия пари. Не знам колко са, ама май не са много. Обаче съм чул друго. Разправяли са ми за фирми, където е обявена официална заплата, но от тези пари се удържат всички осигуровки и данъци. Няма такива филми – фирмата поема нейния си процент. Всичко се взема от работника. Чул съм за такива фирми, където се осигурявали на минималната заплата, а останалите пари ги давали на ръка. Разбира се, осигуровките се сещате за чия сметка са. Да не говорим за разни тирани, които държат хората на пълен работен ден, но ги осигуряват на 4 часа. Може би само в държавните фирми всичко е наред. Но там дали има много хора на минималната заплата?

В същото време с нея се връзват една камара други плащания. 54 на брой, както пишат. Таксата за доктор ще бъде 2,70лв., престоят в болница бил 2%, увеличават се вноските за здравни и социални осигуровки. Някои наеми също са вързани с нея.

Правителството щяло да отдели 15-20 милиона за тази цел. Не знам къде и дали може да се види статистика колко човека се осигуряват на минималната заплата. Всъщност, повишените вноски от частните фирми няма ли да могат да покрият тия пари, че и да останат отгоре?! 😀

И какво се случва:

 • Голяма част обикновени хора получават намаляване на заплатата, защото сами си внасят осигуровките;
 • Вдигат се наемите;
 • Вдигат се цените на всички услуги, свързани с минималната заплата;
 • Докторите получават 30ст. отгоре;
 • Определена група хора вземат по 30 лева отгоре;
 • Хазната получава повече пари от завишените осигуровки;

На това според мен му викат – хвърляне на прах в очите. Все пак идват избори. :mrgreen:

Да са ви честити новите заплати!